Akty prawne

 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych

 Ustawa z dn. 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci

Ustawa z dn. 19.03.2004r. Prawo celne

Ustawa z dn. 20.05.2010r. o wyrobach medycznych 

Ustawa z-dn.-9.03.2017r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 

 Ustawa z dn. 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Ustawa z dn. 29.06.1995r. o statystyce publicznej

Rozporządzenie MRiF z dn. 24.02.2017r. ws. zwolnienia z podatku akcyzowego

Rozporządzenie MRiF z dn. 15.11.2016r. ws. zgłoszenia INTRASTAT

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. ws. szczegółowych kryteriów i   trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Rozporządzenie RM z dn. 28.05.1996r. ws. profilaktycznych posiłków i napojów

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

 Rozporządzenie Komisji  (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy