Zakres zadań Działu Zaopatrzenia

Dział merytorycznie podlega Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum i zajmuje się:

 • dokonywaniem zakupów na rynkach krajowych i zagranicznych na podstawie wniosków składanych przez jednostki organizacyjne UJ CM po decyzji Działu Zamówień Publicznych CM odnośnie trybu ich realizacji,
 • realizowaniem dostaw towarów zarówno niepodlegających ustawie – Prawo zamówień publicznych, jak i po przeprowadzeniu postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzeniem korespondencji związanej z realizacją zakupów, negocjowaniem cen, terminów i innych warunków handlowych z kluczowymi kontrahentami,
 • terminowym odbiorem dokumentów dotyczących zakupów, sprawdzaniem zgodności przesyłek ze specyfikacją zamówień oraz realizacją reklamacji jakościowych i ilościowych dotyczących realizowanych zakupów,
 • prowadzeniem konsultacji w zakresie prawidłowości wypełniania wniosków kierowanych do Działu Zamówień Publicznych CM oraz sprawdzaniem wniosków pod względem kompletności danych istotnych przy realizacji zakupu,
 • wystawianiem druków OT na przyjęcie środka trwałego,
 • sporządzaniem deklaracji obrotu towarowego wewnątrz wspólnoty EU-INTRASTAT zamawianych towarów.

 

Jednostki podległe:

 • Sekcja Aparatury z Zespołem Wsparcia Technicznego
 • Sekcja Zakupów

 


Sekcja Aparatury – zakres zadań i kompetencji 

 
Do zakresu działania Sekcji Aparatury należy zaopatrywanie jednostek UJ CM w sprzęt komputerowy, aparaturę naukowo-badawczą, urządzenia laboratoryjne, sprzęt medyczny, pozostałe urządzenia oraz prowadzenie całości spraw związanych z gospodarką aparaturą, sprzętem naukowo-badawczym, dydaktycznym i diagnostyczno-leczniczym należącym do jednostek UJ CM.
 
Do zadań Sekcji Aparatury w szczególności należy:
 • kompleksowa realizacja zakupów aparatury, w tym zapewnienie jej montażu i uruchomienia,
 • prowadzenie postępowań ofertowych dotyczących zakupu aparatury i składanie zamówień u dostawców krajowych i zagranicznych,
 • przygotowanie dokumentów do Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu uzyskania zaświadczenia uprawniającego do zakupu sprzętu komputerowego z zerową stawką podatku VAT.
 

Zakres kompetencyjny

Sekcja Aparatury jest jednostką kompetencyjną  w zakresie zamówień na:  

 • dostawy aparatury specjalistycznej
 • dostawy sprzętu komputerowego, drukarek i skanerów
 • dostawy kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
 • dostawy projektorów i innych urządzeń peryferyjnych
 • usługi związane z konserwacją i naprawami zakupionego sprzętu.

 

Zespół Wsparcia Technicznego – zakres zadań
 
Do zakresu zadań Zespołu Wsparcia Technicznego należy:
 •  wykonywanie konserwacji i napraw aparatury będącej własnością UJ CM lub zlecanie tych prac zewnętrznym serwisom specjalistycznym, a także zakup części zamiennych do bieżących napraw,
 • nadzór nad stanem technicznym aparatury należącej do UJ CM,
 • wydawanie opinii o stanie technicznym urządzeń,
 • obsługa sprzętu audiowizualnego,
 • wsparcie techniczne przy realizacji zakupów.
 

 

 Sekcja Zakupów – zakres zadań i kompetencji
 
Do zakresu działań Sekcji Zakupów należy zaopatrywanie jednostek UJ CM w asortyment niezbędny zarówno do realizacji ich zadań statutowych, jak i do prowadzenia działalności finansowanej ze źródeł zewnętrznych, w tym w: odczynniki chemiczne, materiały i pomoce laboratoryjne, zwierzęta laboratoryjne, meble, materiały budowlane, elektryczne, wod.-kan., środki czystości, materiały biurowe i inne.
 
Do zadań Sekcji Zakupów należy w szczególności:
 • prowadzenie postępowań ofertowych i składanie zamówień u dostawców krajowych i zagranicznych zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych jednostek UJ CM oraz obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzenie magazynu CM, w tym dokonywanie okresowych kontroli i pełnienie nadzoru nad warunkami magazynowania i stanem zapasów,
 • opracowywanie okresowych wykazów materiałów zbędnych i niepełnowartościowych znajdujących się w magazynie CM.
 

Zakres kompetencyjny:

Sekcja Zakupów jest jednostką kompetencyjną  w zakresie zamówień na:

 • materiały biurowe
 • środki czystości
 • odczynniki
 • inne materiały potrzebne dla działalności UJ CM.